ಡಾ. ಆಜಾದ್ ಇ. ಸಾ.

ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ವಾಹಕರು; ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಂಚಾಲಕರು.

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು; ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು.

ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾನಗೌಡ

ಪಚಿಂ ಜಾಲತಾಣ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ಮಹೇಶ್

ಪದಕಮ್ಮಟ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿದ್ಯಾ ರಾವ್

ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು; ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು.

ಶ್ರೀ ರವಿ ತಿರುಮಲೈ

ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು.


ಶ್ರೀಮತಿ.ಮಾಲಾ ಹೊ. ನಾ

ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು; ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು.

ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ರಾವ್

ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ವಾಹಕರು.

ಶ್ರೀ. ಜೆ ಬಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಸತೀಶ್

ಪದಕಮ್ಮಟ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಮತಿ

ಪದಕಮ್ಮಟ ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ರಾವ್ ಕನ್ನಡತಿ

ಪದಕಮ್ಮಟ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು


ಶ್ರೀಪಾದ್ ರಾವ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಪದಕಮ್ಮಟ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಜಿ ಶಶಿಧರನ್

ಪದಕಮ್ಮಟ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ

ಪದಕಮ್ಮಟ ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಬಿ ಕನ್ನಡಿಗ

ಪದಕಮ್ಮಟ ಅಂತರಜಾಲ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ

ಪದಕಮ್ಮಟ ಊಟೋಪಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ

ಪದಕಮ್ಮಟ ವೇದಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು


ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಪದಕಮ್ಮಟ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಂಜುನಾಥ್

ಪದಕಮ್ಮಟ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್

ಪದಕಮ್ಮಟ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ

ಪದಕಮ್ಮಟ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರೋಣೂರು

ಪದಕಮ್ಮಟ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು

ಶ್ರೀ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಪದಕಮ್ಮಟ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಸಹಸಂಚಾಲಕರು