ಕಡತಗಳು


ಸೂಚನೆ: ಮಿನ್ನೇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಚರ್ಚೆಯ ಕಡತಗಳು ಕರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ, ಮಿನ್ನಿಳಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಮಿನ್ನೇರಿಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು.

1. ಪದ ಚರ್ಚೆ-೨೦೧೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್

2. ಪದ ಚರ್ಚೆ-೨೦೧೩ ನವೆಂಬರ್

3. ಪದ ಚರ್ಚೆ-೨೦೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್

4. ಪದ ಚಿಂತನೆ-೨೦೧೪ ಜನವರಿ

5. ಪದ ಚರ್ಚೆ- ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫

6. ಪದ ಚರ್ಚೆ- ಜೂನ್ ೨೦೧೬ - ಜೂನ್ ೨೦೧೭